شمارهٔ ۹۴

حرف و معنی جام و می را نوش کن
حلقهٔ این حرف را در گوش کن