شمارهٔ ۹۵

حسن حسن است که با حسین است
گر خود حسن است و یا حسین است