شمارهٔ ۱۰۸

در جهانی که عقل و ایمان است
مردن جسم و زادن جان است