شمارهٔ ۱۰۹

در چنین خانه گر بیاری یار
طلب و طالبی و هم مطلوب