شمارهٔ ۱۱۱

در حقیقت بنده و سیّد یکی است
گر تو را شک هست ما را بی شکی است