شمارهٔ ۱۱۳

در دو عالم یکی است عبداللّه
باطناً آفتاب و ظاهر ماه