شمارهٔ ۱۱۷

در سمرقند مانده ای تا چند
خوش روان شو چو عارفان تا چند