شمارهٔ ۱۱۸

در ظل آفتاب تو چرخی همی زنیم
وز خدمت او مراد ما بندگی است