شمارهٔ ۱۲۰

در فنا رفت و در بقا آسود
گر چه گفتند بود هیچ نبود