شمارهٔ ۱۲۱

در گلستان این چنین خوش رسته‌ای
وانگهی در بزم او گلدسته‌ای