شمارهٔ ۱۲۲

در محبت ودود باید بود
حضرت مصطفا چنین فرمود