شمارهٔ ۱۲۴

در هر چه نظر کنم توئی در نظرم
وین طرفه که از تو من تو را می نگرم