شمارهٔ ۱۲۶

در وحدت اگر کثرت ما محو شود
دریا ماند نه موج ماند نه حباب