شمارهٔ ۱۲۸

دل حاضر دار با خدایت
تا فیض بیابی از عنایت