شمارهٔ ۱۳۰

دل نرم و کف بخشنده آن گاه
دگر گفتار خوب و روی خرم