شمارهٔ ۱۳۱

دلم آئینهٔ حق است از حق
می ‌نماید جمال حق با حق