شمارهٔ ۱۳۳

دیدهٔ ما چو نور او بیند
هر چه بیند همه نکو بیند