شمارهٔ ۱۳۶

راز با کاغذ و با خامه نمی ‌یارم گفت
به دو روی و دو زبان راز نگوید عارف