شمارهٔ ۱۳۸

رب و مربوب خویش می ‌جوید
نعمت‌اللّه سخن چنین گوید