شمارهٔ ۱۳۹

رحمی به دلم کن ای برادر
عود دل من ز خود روا بگذر