شمارهٔ ۱۴۰

رندی که حریف ماست دایم
افتاده مدام در شراب است