شمارهٔ ۱۴۱

رو به آب چشم ما خوشتر شده
روی ما خوش بود از آن خوشتر شده