شمارهٔ ۱۴۳

ساغر ما بود تو را در خور
می صافی ز جام ما می خور