شمارهٔ ۱۴۴

ستر است و ستایر و ستور است
بردار حجاب اگر چه نور است