شمارهٔ ۱۴۵

سخن عارفان به جان بشنو
از همه بشنو و چنان بشنو