شمارهٔ ۱۴۶

سرّ دور قمر ز ما بشنو
آفتابی است در قمر پنهان