شمارهٔ ۱۴۸

سر کل چون کله نهد بر سر
آن کله هم بلای دستار است