شمارهٔ ۱۵۰

سعادت همچو ماهی خوش بر آمد
درخت دولت ما در بر آمد