شمارهٔ ۱۵۳

سه شنبه قصد می کن با حجامت
به ریش از مرهمت مرهم همی نه