شمارهٔ ۱۵۴

سیّد است او تو بندهٔ او باش
تا که باشی تو عاشق او باش