شمارهٔ ۱۵۶

سیّد ما بندهٔ جانی اوست
پیش او سلطان غلام است ای پسر