شمارهٔ ۱۵۷

سیّد من بنده را تفیهم کرد
اسم اعظم او به من تعلیم کرد