شمارهٔ ۱۶۰

شهری که در او شحنه ستمکش باشد
بنگر که در آن شهر چه چربش باشد