شمارهٔ ۱۶۳

صورت حق معنی هر دو جهان
آن رسول اللّه امام انس و جان