شمارهٔ ۱۶۵

ظاهر و باطن ار کنی کامل
هر دو میراث باشدت حاصل