شمارهٔ ۱۷۱

عاشقانه خوش درین دریا نشین
خوش بر آ با ما دمی با ما نشین