شمارهٔ ۱۷۲

عالم و معلوم آنجا هست نیست
خادم و مخدوم آنجا هست نیست