شمارهٔ ۱۷۴

عشق او در همه بود ساری
خواه در مصر خواه در ساری