شمارهٔ ۱۷۶

عقل اگر لشکری کشد بر تو
قوتی کن بر او شکست آور