شمارهٔ ۱۸۰

عین ما چون به عین واصل شد
اسم و رسمی که بود زایل شد