شمارهٔ ۱۸۱

عین هر دو یکی بود دریاب
موج و دریا نگر ولی در آب