شمارهٔ ۱۸۳

قال بگذار و بگذر از سر حال
تا بیابی کمال ز اهل کمال