شمارهٔ ۱۸۶

قطره و بحر و موج و جوهر چار
به حقیقت یکی بود ناچار