شمارهٔ ۱۸۸

قول حسینی شنو راه مخالف مرو
راست برو تا حجاز خصم عراقی مشو