شمارهٔ ۱۸۹

کون جامع وجود انسان است
این چنین کون شاه کرمان است