شمارهٔ ۱۹۴

گر برافتد حجاب ما از ما
قطره و موج و جو بود دریا