شمارهٔ ۱۹۵

گر بود خوبی تو از زلف و خال
حسن ما را نیست حاجت با جمال