شمارهٔ ۱۹۸

گر تو فانی شوی ز جود وجود
آن یکی هست و بود و خواهد بود