شمارهٔ ۱۹۹

گر جوهر جان ما بود پاک
ما را نبود ز هیچ کس باک