شمارهٔ ۲۰۰

گر چه از چشم خلق شد پنهان
آشکار است نزد درویشان